Trust me, It's Daejeon

2022年大同医疗观光简讯使用满意度调查

1. 您对大韩医疗观光简讯的总体满意度如何?
                   
2. 大田医疗观光简讯中,您最感兴趣的主题是什么?(可多选)