Trust me, It's Daejeon

Đăng ký mua định kỳ

Nhập thông tin

Họ tên
quốc tịch
địa chỉ email

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi muốn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để chuyển thư tin tức (Newsletter)

Vui lòng kiểm tra nội dung ở dưới và quyết định có đồng ý hay không.

1. Mục đích thu thập: Chuyển thư tin tức du lịch y tế của Tập đoàn tiếp thị Daejeon

2. Nội dung thu thập: Họ tên, quốc tịch, địa chỉ email

3. Thời hạn bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân: Kể từ ngày đặt mua dài hạn cho đến khi kết thúc
Xóa ngay thông tin khi kết thúc đặt mua dài hạn (tuy nhiên, sẽ áp dụng từ số kế tiếp nếu đã tiến hành thủ tục chuyển số trong tháng).

4. Thu thập thông tin cá nhân ở trên: Có quyền từ chối đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân ở trên.
Tuy nhiên, bạn có thể bị hạn chế cung cấp dịch vụ trong trường hợp từ tối đồng ý đối với nội dung thu thập.

Tôi đồng ý nhận bản tin qua email đã nhập